Úvod

Vyhlásenie Spracovanie osobných údajov

Informovaný súhlas s ochranou údajov pre podnikovú skupinu GEZE (stav k máju 2018)

Sme radi, že ste navštívili webové stránky spoločnosti GEZE (ďalej len „webové stránky“) a že máte záujem o našu podnikovú skupinu a naše výrobky. Zmyslom ponúkaných služieb prostredníctvom našich webových stránok je, aby sme Vám podľa možností dodali len tie informácie a obsahy o spoločnosti GEZE, ktoré sú pre Vás zaujímavé. Na tento účel, ako aj pre optimalizáciu našich ponúk, je nevyhnutné, aby sme zhromažďovali a používali Vaše údaje.

Ochranu Vášho súkromia a Vašich osobných údajov berieme veľmi vážne. Preto Vás tu obšírne informujeme, aby ste sa pri návšteve našich webových stránok cítili
pohodlne a vedeli, že Vaše súkromie pri spracovaní osobných údajov zohľadníme. Údaje, ktoré sa zhromažďujú počas Vašej návštevy našej webovej stránky, sa vždy
spracovávajú dôverne a v súlade s platnými predpismi na ochranu osobných údajov. Ochrana Vašich osobných údajov je pre nás hlavným záujmom. Ochrana dát a
informačná bezpečnosť sú neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej politiky.

Predovšetkým podliehame ustanoveniam európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov (EU - GDPR), ako aj príslušnému právnemu predpisu na ochranu
údajov príslušnej krajiny. Preto máme právo na zhromažďovanie a používanie osobných údajov, pokiaľ je to potrebné na to, aby Vám bolo umožnené využívanie našej
internetovej ponuky na adrese www.geze.com, ako aj webovej stránky podnikovej skupiny GEZE, vrátane všetkých služieb a funkcií, ktoré sú v rámci nich dostupné.


1 Podmienky používania webových stránok podnikovej skupiny GEZE


1.1 Vylúčenie zodpovednosti
Údaje a informácie uvedené na našej webovej stránke boli spoločnosťou GEZE GmbH dôkladne preskúmané a skontrolované. Snažíme sa, aby bola táto informačná ponuka pre Vás stále rozširovaná a aktualizovaná. Za správnosť, úplnosť a aktuálnosť nenesie spoločnosť GEZE GmbH žiadnu zodpovednosť, garanciu alebo záruku. To platí aj pre webové stránky, na ktoré táto webová stránka priamo alebo nepriamo odkazuje. Na internetové prezentácie iných poskytovateľov sa naše zásady ochrany údajov nevzťahujú, aj keď naše webové stránky sú s nimi prepojené. Dbajte preto na ustanovenia o ochrane údajov príslušného poskytovateľa webových stránok, keď našu webovú stránku opustíte. Spoločnosť GEZE GmbH si vyhradzuje právo na zmenu alebo doplnenie poskytnutých údajov, hodnôt a informácií, bez redchádzajúceho upozornenia.

1.2 Autorské a ochranné práva
Obsah a dizajn týchto webových stránok je chránený autorskými právami. Akákoľvek reprodukcia webových stránok alebo ich obsahu vyžaduje predchádzajúci súhlas spoločnosti GEZE GmbH. Výnimku tvoria tlačové správy v sekcii „Firmy“ a „Tlač“, ktoré slúžia všeobecnej bežnej novinárskej práci. Používanie odkazov na stránky www.geze.de/.com, ako aj webové stránky podnikovej skupiny GEZE je povolené. Ďalej nájdete informácie o tom, aké osobné údaje zhromažďujeme, keď používate naše webové stránky a využívate na nich ponúkané služby a funkcie, a ako a na aký účel ich používame. Prevádzkovateľ zodpovedný za spracovanie a používanie údajov prostredníctvom tejto webovej stránky je spoločnosť GEZE GmbH, Reinhold-Vöster-Str. 21-29 in 71229 Leonberg, Nemecko (ďalej len „my“).


2 Pri otvorení webovej stránky GEZE

Keď navštívite naše webové stránky, uložíme si štandardne automaticky určité používateľské dáta, ako napríklad IP adresu (Internet Protocol), pridelenú Vaším oskytovateľom internetových služieb, ako aj dátum a dĺžku návštevy. Okrem toho sa zaznamenáva a ukladá typ prehliadača, ktorý ste používali počas návštevy, internetové stránky, ktoré ste navštívili, a dátum a čas návštevy. To sa vykonáva anonymizovaným spôsobom. Tieto informácie uchovávame maximálne štyri týždne s cieľom detekcie a sledovania zneužívania. Anonymné používateľské informácie využívame prípadne pri potrebnom dotváraní našej webovej stránky a na riešenie technických problémov. Ďalšie analýzy využitia týchto dát vykonávajú iba v súlade s bodom 7. Okrem toho po štyroch týždňoch vymažeme alebo anonymizujeme používateľské údaje vrátane Vašej IP, ak na už spomínané účely nie sú potrebné.


3 Čo sú osobné údaje?

Osobné údaje sú jednotlivé údaje o osobných alebo vecných vzťahoch konkrétnej alebo identifikovateľnej osoby. Napríklad: meno, adresa, e-mailová adresa, atď.


4 Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov 

Osobné údaje sa ukladajú len vtedy, ak nám ich aktívne a dobrovoľne poskytnete a dáte nám svoj výslovný súhlas s použitím týchto údajov, napríklad v rámci egistrácie, prieskumu alebo bulletinu, vypísania súťaže/výhernej hry alebo pri uzatváraní dohody a pod., alebo ak nás kontaktujete iným spôsobom, napríklad e-mailom alebo vyplnením online formulára. Právnym základom na získanie súhlasu so spracovaním osobných údajov na účely procesov spracovania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a EÚ nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Ďalšia právna podstata z čl. 6 závisí od účelového využitia.

Preto sa môžete sami rozhodnúť, či a ktoré údaje nám poskytnete. V prípade odberu bulletinu pozostáva Váš osobný profil z dobrovoľných informácií. Okrem toho uložíme anonymizovaným spôsobom Vaše používateľské správanie na účely zlepšenia našich služieb. Ďalšie vyhodnotenia nasledujú rovnako len anonymnou formou (používateľské správanie a správanie pri klikaní).


5 Poskytovanie osobných údajov a viazanosť na účel

Vaše osobné údaje používame na účely technickej správy našich webových stránok, pre správu zákazníkov, pre vlastné prieskumy a pre marketing v potrebnom rozsahu. Naši zamestnanci a externí poskytovatelia / spracovatelia údajov, ktorí sú poverení spracovaním vašich údajov, nás samozrejme viažu na dôvernosť, aktuálne platný EU - GDPR a zodpovedajúci zákon o ochrane údajov príslušnej krajiny. Bez Vášho súhlasu neposkytujeme Vaše údaje tretím stranám mimo podnikateľskej skupiny. Výnimkou je bod 8, poskytnutie údajov, ako aj poskytnutie osobných údajov štátnym inštitúciám a orgánom na základe záväzných vnútroštátnych právnych predpisov.

V prípade Vášho výslovného predchádzajúceho súhlasu používame údaje aj na účely reklamy pre vlastné výrobky a služby/zmluvných spracovateľov údajov a/alebo na účely výskumu trhu a verejnej mienky, ako napríklad v rámci prieskumov spokojnosti zákazníkov. Na tento účel môže byť potrebné, aby sme Vaše údaje odovzdali certifikovaným externým poskytovateľom služieb ako súčasť objednávky na spracovanie údajov. Takéto postúpenie sa však uskutoční iba vtedy, ak to umožnia platné predpisy zákona o ochrane údajov. Spoločnosť GEZE GmbH vždy zabezpečuje, aby boli poskytovatelia služieb povinní dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov (v súčasnosti EÚ - GDPR a príslušný zákon o ochrane údajov príslušnej krajiny). Svoj súhlas s používaním Vašich osobných údajov na účely reklamy alebo zlepšenia našich služieb a/alebo webových stránok môžete kedykoľvek zrušiť e-mailom, faxom alebo poštou na adresu nášho sídla v Leonbergu. Vaše osobné údaje budú následne vyradené z používania a uzamknuté. Využite na tento účel jednoducho náš formulár na ochranu osobných údajov. V rámci toho môžete spoločnosť GEZE požiadať o úplné informácie o údajoch, v ktorých Vás budeme informovať o internom ukladaní a používaní Vašich údajov. 


6 Cookies

Podniková skupina GEZE používa pri Vašej návšteve našej webovej stránky v niektorých oblastiach takzvané „cookies“, ktoré umožňujú individuálne nastavenia služieb pre Vás. Cookies sú malé textové súbory, ktoré môže do Vášho počítača posielať webový server na účely Vašej identifikácie. Tieto súbory sa ukladajú na Váš pevný disk a umožňujú tak uľahčenie navigácie a zlepšenie používateľských vlastností stránky.

Cookies tohto druhu používame na zistenie preferencií návštevníka, na optimalizáciu webových stránok a na identifikáciu zvlášť obľúbených oblastí našej internetovej ponuky. Vďaka tomu môžeme naše stránky cielenejšie prispôsobiť potrebám našich používateľov a zlepšiť pre Vás našu ponuku. Cookies používame aj na to, aby sme zistili, či ste na svojom zariadení v minulosti navštívili naše stránky, pričom sa vo Vašom zariadení identifikujú už uložené cookies.

Osobné údaje môžu byť uložené v súboroch cookie vtedy, ak ste ich aktívne zadali. Napríklad je to v prípade online prístupu, ktorý je chránený heslom, kde sa utomaticky ukladá Vaše používateľské meno a heslo. Naše webové stránky môžete používať aj bez cookies, môžete nesúhlasiť s ich používaním alebo už nastavené cookies vymazať. Robí sa tak v nastaveniach Vášho prehliadača, kde môžete odvolať svoj súhlas s používaním cookies alebo vymazať už uložené cookies. Okrem toho môžete funkciu cookie vo svojom prehliadači úplne deaktivovať. Súhlas s používaním cookies nie je nevyhnutný na navigáciu a funkčnosť webu. Návod na schválenie, zamietnutie, zobrazenie a zmazanie cookies možno nájsť v nápovede Vášho internetového prehliadača. Upozorňujeme, že v takom prípade už viac nemusia byť  ispozícii niektoré funkcie webových stránok. Ak sa prepojeniami dostanete na webové stránky tretích poskytovateľov, vezmite na vedomie, že tu sú platné pozornenia o ochrane osobných údajov príslušných tretích poskytovateľov.


7 Google Analytics

Na rôznych webových stránkach používa podniková skupina GEZE službu Google Analytics – webovú analytickú službu spoločnosti Google (1600 Amphitheatre arkway, Mountain View, CA 94043, USA; ďalej len „Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory spomínané v bode 6, ktoré sa ukladajú do pamäte vo ašom počítači a ktoré umožňujú analyzovať, ktoré webové stránky využívate. Informácie, ktoré sú vytvárané pomocou cookies Vaším používaním týchto webových
stránok, sa spravidla prenášajú a ukladajú na server Google v USA. Na našej webovej stránke je však aktivovaná takzvaná IP anonymizácia údajov, preto bude Vaša IP adresa zo strany spoločnosti Google skrátená v rámci členských štátov Európskej únie alebo iných zmluvných štátov Dohody o Európskom hospodárskom priestore. Len vo výnimočných prípadoch je na server Google v USA prenášaná kompletná IP adresa, ktorá sa tam následne ukladá v skrátenej forme. Spoločnosť Google bude na základe našej objednávky pracovať s týmito informáciami s cieľom vyhodnotiť Vaše správanie na webových stránkach, zostaviť prehľady o Vašich aktivitách na webových stránkach a poskytnúť nám ďalšie služby spojené s používaním webových stránok a internetu. IP Adresa, sprostredkovaná Vaším prehliadačom v rámci Google Analytics, nebude prepojená s inými údajmi od spoločnosti Google. Používaním webových stránok spoločnosti GEZE súhlasíte so spracovaním údajov, ktoré získa spoločnosť Google vyššie spomínaným spôsobom a na vyššie uvedený účel.

Ak nechcete, aby sme zhromažďovali a analyzovali informácie o Vašej návšteve, môžete proti tomu vzniesť kedykoľvek námietky účinné do budúcnosti. Ukladaniu cookies môžete zabrániť príslušným nastavením svojho prehliadača; ale upozorňujeme Vás, že v takom prípade nie je možné v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Zaznamenávaniu údajov spoločnosťou Google zachytených prostredníctvom cookies počas používania našich webových stránok (vrátane Vašej
IP adresy), ako aj spracovaniu týchto údajov spoločnosťou Google môžete zabrániť tak, že si za pomoci nasledujúceho odkazu stiahnete doplnok pre prehliadač pre deaktivovanie Google Analytics:https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en.Upozorňujeme, že tento doplnok pre prehliadač je použiteľný len pre príslušné zariadenie. Ak vymažete súbory cookie alebo použijete iné zariadenie alebo prehliadač, musíte si opäť stiahnuť doplnok prehliadača a vykonať operáciu.


8 Postúpenie údajov

Informácie, ktoré zhromažďujeme a využívame v súvislosti s Vaším používaním tejto webovej stránky, môžu prípadne spracovať iné spoločnosti, ako napríklad externí poskytovatelia služieb a/alebo iné spoločnosti podnikovej skupiny GEZE, avšak len ako je to potrebné vzhľadom na účel uvedený v tomto vyhlásení o ochrane údajov alebo ak je druhá spoločnosť zmluvne viazaná ako poskytovateľ služieb/spracovateľov údajov. Ak by došlo k takýmto prenosom údajov, Vaše práva na ochranu osobnosti (ktoré vyplývajú napríklad zo zmluvných doložiek) uchováme tak, aby bola zabezpečená dostatočná ochrana v zmysle predpisov na ochranu údajov.


9 Súhlas na prijatie reklamy

V rámci využívania rôznych služieb na našej webovej stránke máte možnosť udeliť súhlas na zasielanie našej reklamy. Ak ste nám tento súhlas udelili, informácie s Vašimi údajmi použijeme na doručenie reklamy poštou alebo iným vami požadovaným komunikačným kanálom (elektronickou poštou, telefónom, počas dohodnutých stretnutí). Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti. Ak sa chcete odhlásiť z jednej (alebo viacerých) našich služieb, môžete to kedykoľvek urobiť na adrese  Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .Ak prijmete od nás e-mail, môžete sa v jeho spodnej časti cez „Prihlásiť/odhlásiť“ kedykoľvek z tejto služby odhlásiť. Na výber sú k dispozícii tieto služby (stav k máju 2018):

9.1 Odber bulletinov a iných e-mailov
Na našich webových stránkach sa môžete prihlásiť k odberu nášho mesačného bulletinu alebo si abonovať iné správy vo forme elektronickej pošty. Na tento účel si zaznamenáme Vaše meno a emailovú adresu a tieto informácie použijeme na to, aby sme Vám e-mailom mohli zaslať bulletin alebo abonované správy. Váš súhlas k prijatiu nášho bulletinu alebo iných správ prostredníctvom e-mailu overujeme pomocou tzv. double opt-in procesu. Inými slovami, najprv si prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú ste uviedli pri abonovaní, vyžiadame Váš aktívny súhlas na odber bulletinu, príp. iných správ, kým ich Vám začneme odosielať. Informáciu o potvrdení použijeme na dokumentáciu a prípadné preukázanie Vášho súhlasu. Váš súhlas k odberu bulletinu, či iných správ a s tým súvisiace využívanie Vašich osobných údajov, môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti.

9.2 Pozvánky na udalosti (tlač a elektronická pošta)
Na našich webových stránkach môžete uviesť, či máte záujem o zasielanie pozvánok na podujatia podnikovej skupiny GEZE. Po získaní Vášho súhlasu (pozri metódu double opt-in v predchádzajúcom bode) Vám poštou alebo elektronickou poštou zašleme pozvánky na udalosti, napríklad termíny veľtrhov, či podujatia architektov a pod. Váš súhlas k odberu pozvánok na podujatia alebo iných správ a s tým súvisiace využívanie Vašich osobných údajov môže byť kedykoľvek odvolaný s účinnosťou do budúcnosti.

9.3 Zľavové kampane, propagačné akcie pre zákazníkov a výherné hry
Na našich webových stránkach ponúkame niekedy zľavové akcie, propagačné akcie pre zákazníkov a/alebo výherné hry. Podrobné informácie o jednotlivých akciách budú včas zverejnené na stránke spoločnosti, na našich sociálnych sieťach a/alebo zaslané e-mailom ako súčasť mesačného bulletinu. Ak sa chcete na nich zúčastniť, požadujeme od Vás kontaktné údaje (napr. meno, adresu, e-mailovú adresu atď.), prípadne ďalšie informácie potrebné pre účasť na výhernej hre, napr. odpovede na súťažné otázky, fotografie Vás alebo iných osôb, doklady o kúpe atď. Tieto informácie používame výlučne pre účely príslušnej akcie, potom sa Vaše údaje stanú nepoužiteľné. Ďalšie podrobné informácie nájdete tiež v podmienkach účasti pri jednotlivej akcii. Ak ste súhlasili s účasťou na nej, informácie použijeme voliteľne na účely uvedené v informovanom súhlase, napríklad ak sa v rámci výhernej hry prihlásite k odberu mesačného bulletinu. Ak porušenie používateľských podmienok alebo iné manipulačné zásahy používateľa vedú k získaniu výhry, výhra môže byť neskôr zo strany spoločnosti GEZE GmbH opäť odvolaná. Ak bola výhra už odovzdaná, víťaz je povinný vrátiť ju späť v stave, v akom ju dostal. Víťazi budú zásadne informovaní e-mailom spoločnosťou GEZE GmbH.


Spoločnosť GEZE GmbH si vyhradzuje právo v rámci svojej komunikácie zostaviť a zverejniť ďalšie informácie o výhrach a výhercoch slovom, obrazom a zvukom, ak víťazi udelili k tomu svoj súhlas. Vyplatenie výhry v hotovosti zásadne nie je možné. Vymáhanie právnou cestou je vylúčené. Spoločnosť GEZE GmbH si tiež vyhradzuje právo meniť aj v krátkodobom horizonte už ohlásené alebo prebiehajúce akcie, výhry a obsahy. V takýchto prípadoch dostanú používatelia príslušnú informáciu. Dostupnosť výhier je pri každej akcii výslovne pomenovaná (napr. iba do vyčerpania zásob).

9.4 Kontaktný formulár
Na našich webových stránkach je pre Vás k dispozícii kontaktný formulár, ktorý môžete využiť v prípade otázok o výrobku získanom prostredníctvom našej webovej stránke alebo v prípade záujmu o iné informácie (o výrobku). Údaje, ktoré v ňom uvediete (napr. meno, adresu, telefónne číslo, e-mailovú adresu a pod.) použijeme výlučne na spracovanie a zodpovedanie Vašich otázok.

9.5 Zhromažďovanie osobných údajov prostredníctvom sociálnych sietí
Podniková skupina GEZE je zastúpená v rôznych sociálnych sieťach a tu tiež občas ponúka rôzne akcie, napr. výherné hry. Platia tu podmienky účasti pre danú akciu. Používateľ je v príslušnej sociálnej sieti, v prípade výhry, oslovený cez jeho používateľské meno a informovaný o výhre. Následne je vyzvaný, aby spoločnosti GEZE GmbH poskytol svoje osobné údaje slúžiace výlučne len na odovzdanie výhry. Údaje prijaté prostredníctvom sociálnych sietí budú používané výhradne v tomto kontexte a nebudú poskytnuté tretím osobám.


Podniková skupina GEZE je v súčasnosti zastúpená na sociálnej sieti Facebook („@GEZE.Group“), Twitter („GEZE_GmbH“ a „GEZE_Int“), LinkedIn („GEZE GmbH“ a „GEZE Benelux“) a Xing („GEZE GmbH“). Za ochranu Vášho súkromia, Vašich údajov a Vašich nastavení ste zodpovední výlučne Vy. Tu platia zásady ochrany osobných údajov spoločnosti Facebook, Twitter, LinkedIn a Xing. Spoločnosť GEZE GmbH prevádzkuje aj vlastný kanál (ďalej len „GEZE GmbH“, „kanál“) na video platforme YouTube. Tu zodpovedá spoločnosť GEZE výhradne len za vyrobené, nahrané a vlastné video obsahy kanála GEZE GmbH. Za výrobky GEZE, ktoré sa prezentujú a/alebo integrujú v iných ako našich videách, nenesie podniková skupina GEZE žiadnu zodpovednosť. Za tieto videá sú zodpovední samotní používatelia portálu You-
Tube, ktorí ich zverejnili na svojom kanáli. Za akékoľvek komentáre, obrázky alebo názory uvedené v nižšie umiestnenom poli na komentáre zodpovedajú výlučne jednotliví používatelia. Pri neprimeraných obsahoch, ako je propagácia násilia alebo spam a pod. si vyhradzuje spoločnosť GEZE GmbH právo zmazať tieto komentáre a/alebo obrázky. Aj tu ste opäť sami zodpovední za ochranu Vášho súkromia, Vašich údajov a vlastných nastavení. Tu platia podmienky používania a podmienky používania, ako aj zásady ochrany osobných údajov portálu YouTube alebo spoločnosti Google.


10 Iné použitie údajov a vymazanie údajov

Osobné dáta využíva podniková skupina GEZE rôznymi spôsobmi. Pri každej akcii sa môže meniť napríklad formulácia kontaktného formulára a/alebo sa môže meniť jej prezentovanie vzhľadom na jej účel. Vy sami rozhodujete o tom, na aký účel ste nám dali svoj súhlas. Odhlásenie sa z akejkoľvek služby môžete kedykoľvek. Okrem toho je pre nás veľmi dôležitá ochrana osobných údajov našich záujemcov a uchádzačov.

10.1 E-mail a online žiadosti o prijatie
Podniková skupina GEZE v sekcii Kariéra ponúka zasielanie žiadostí o prijatie e-mailom alebo online žiadosti o prijatie. Pre tento účel platí toto vyhlásenie o ochrane osobných údajov:
Súhlasím s tým, aby sa moje údaje získané v rámci žiadosti o prijatie do spoločnosti GEZE GmbH a do spoločností, ktoré sú s ňou spojené podľa § 271 (2) Obchodného zákonníka, zhromažďovali, spracovávali a používali na nasledujúce účely:
1.   Na spracovanie personálneho obsadenia v rámci výberového procesu:
     *Mená
     *Kontaktné údaje
     *údaje, ktoré ste nám dali k dispozícii o Vašej osobe, uvedené v podkladoch žiadosti a v
       ďalšom procese
2.   Pre zjednodušené použitie
     * tzv. cookie relácie
      Spoločnosť GEZE ich používa len pre uľahčenie vedenia používateľov. Cookies sa vymažú hneď po odhlásení alebo zatvorení prehliadača. Ak nesúhlasíte s     

      používaním cookies, nemôžete používať generátor žiadostí o prijatie. V takom prípade musíte na odoslanie žiadosti použiť e-mail alebo poštu.

3.   Pre zabránenie dvojitých žiadostí o prijatie
     *prihlasovacie dátové súbory
      Spoločnosť GEZE ukladá adresy internetového protokolu (IP adresy) na obmedzenú dobu do prihlasovacích dátových súborov, ak je to potrebné na účely       

      ledovania s cieľom zabrániť dvojitým žiadostiam.

Bol som informovaný o tom, že v prípade prijatia do zamestnania v spoločnosti GEZE GmbH, alebo do spoločností, ktoré sú s ňou podľa § 271 (2) Obchodného zákonníka spojené, mi bude na podpis predložené nové – rozsiahlejšie vyhlásenie o ochrane údajov a spoločnosť GEZE GmbH a spoločnosti, ktoré sú s ňou podľa § 271 (2) Obchodného zákonníka spojené, nie sú bez opätovného podpisu oprávnené ďalej zhromažďovať, spracovávať, prenášať alebo inak používať moje údaje než na vyššie uvedené účely. Bolo mi oznámené, že osobné údaje mojej osoby zozbierané v súvislosti s vyššie uvedenými účelmi budú zhromaždené, spracované, prenášané alebo použité iným spôsobom v súlade s GDPR. Naviac som bol upozornený na to, že zhromaždenie, spracovanie, postúpenie a používanie mojich údajov prebieha na dobrovoľnej báze. Bol som informovaný o tom, že údaje budú v priebehu 6 mesiacov vymazané. Vymazaním budú všetky údaje (vrátane záloh) odstránené. Časová odchýlka môže nastať po mojom odsúhlasení.

Okrem toho som bol informovaný, že môj súhlas s dôsledkom, že musím predložiť moju žiadosť o prijatie poštou alebo e-mailom (v prípade potreby opäť/znova), môžem zamietnuť, prípadne kedykoľvek zrušiť s účinnosťou do budúcnosti. Moje vyhlásenie o zrušení zašlem na: GEZE GmbH Bereich Personal; Reinhold-Vöster-Straße 21-29 in 72119 Leonberg; E-Mail: [e-mailovú adresu priradenú v potvrdzovacom e-maile] V prípade zrušenia budú po prijatí vyhlásenia o zrušení vymazané moje údaje tak v spoločnosti GEZE GmbH, ako aj v spoločnostiach, ktoré sú s ňou podľa § 271 (2) Obchodného zákonníka spojené. Bol som informovaný, že spoločnosťou GEZE boli urobené opatrenia na ochranou mojich údajov. Tieto opatrenia majú tiež zabrániť, aby boli zneužité zvonku. Opatrenia budú pritom aplikované podľa súčasného stavu techniky. SSL šifrovanie je aktívne, keď je symbol kľúča v dolnej časti okna prehliadača zamknutý a ak sa adresa začína s „https://“. Prenos údajov je potom chránený protokolom SSL (Secure Socket Layer) s 128-bitovým šifrovaním, čo zabraňuje tretím stranám nepovoleným spôsobom čítať moje údaje. Ak šifrovanie nie je aktívne, musím si dôkladne zvážiť, či chcem citlivé informácie napriek tomu poslať cez internet. Pre viac informácií o výberovom konaní alebo náhrade cestovných nákladov nájdete zvlášť v sekcii Kariéra na našej webovej stránke. Aj údaje v nej použité budú výhradne použité v rámci žiadosti o prijatie a/alebo náhrady cestovných výdavkov – ak o to požiadate.

10.2 Iné použitie údajov a vymazanie údajov
Ďalšie spracovanie a použitie Vašich osobných údajov nastane v zásade iba vtedy, ak to dovolí nejaký právny predpis, alebo vtedy, ak ste súhlasili so spracovaním alebo používaním údajov. Pokiaľ to nebolo výslovne vyššie uvedené, Vaše osobné údaje neposkytneme tretej strane. Postúpenie zmluvne viazaným poskytovateľom služieb/spracovateľom údajov zostáva vyhradené. Všeobecne platí, že Vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme potom, čo už nie sú potrebné na účely, ktoré sme, ako bolo vyššie uvedené, opísali alebo používali. Osobitné informácie o uchovaní a vymazávaní osobných údajov zostávajú, ako je vyššie opísané, nedotknuté.

11 Dodatočné upozornenia o ochrane údajov

Individuálne ponuky vyžadujú na našej webovej stránke registráciu. Tu uvedené údaje uložíme na účely spravovania Vašej registrácie až do odvolania. Výnimkou sú akcie ako výherné súťaže, pri ktorých platí bod 9.3. Podniková skupina GEZE sa zaväzuje, že uložené údaje neposkytne žiadnej tretej strane. Vaša e-mailová adresa nie je viditeľná pre iných používateľov. Prostredníctvom našej webovej stránky sa môžete v prípade potreby zaregistrovať a prihlásiť aj do oblasti chránenej prihlasovacími údajmi (napr. na portál predajcu, fondu voľných médií atď). Zhromažďovanie a používanie údajov v tomto kontexte podlieha osobitným upozorneniam o ochrane osobných údajov, ktoré sú k dispozícii v príslušnej oblasti chránenej prihlásením. Ďalšie informácie o používaní GEZE Media Pool nájdete vo Všeobecných
obchodných podmienkach našich online portálov.

Vaše osobné údaje budú požadované aj pri registrácii na jedno a/alebo viaceré naše školenia a semináre GEZE. Preto sa musíte najprv u nás s Vašimi údajmi zaregistrovať. Ani tomto prípade nie sú Vaše údaje viditeľné pre ostatných používateľov. Pomocou svojich registračných údajov sa u nás môžete prihlásiť na rôzne semináre. Vaše osobné údaje sa tu používajú výlučne v súvislosti so seminármi a školeniami, a nie v spojení s reklamou, t. j. použijú sa na účely Vašej účasti na seminári/školení spoločnosti GEZE, na účely vystavovania potvrdení, na predlžovanie certifikátov a pod. Používanie svojich osobných údajov môžete kedykoľvek zrušiť prostredníctvom pošty, telefonického kontaktu alebo e-mailu.

To isté platí aj pre zákaznícky portál GEZE a dodávateľský portál GEZE. Za svoje prihlasovacie údaje a za obsah, ktorý ste sami umiestnili (napr. komentáre alebo obrázky), ste zodpovední sami. Vyhradzujeme si právo okamžite zablokovať obsah, ktorý je v rozpore s platnými zákonmi alebo má urážlivý obsah. Používatelia, ktorí porušujú podmienky používania, môžu byť zo strany podnikovej skupiny GEZE vylúčení z ďalšej účasti a/alebo ďalších akcií.


12 Bezpečnosť

Podniková skupina GEZE urobila rôzne organizačné a technické bezpečnostné opatrenia, aby všetky spravované údaje – vrátane Vašich u nás uložených informácií – ochránila pred manipuláciou, stratou, zničením a proti prístupu neoprávnených osôb. Naše bezpečnostné opatrenia udržiavame vždy aktuálne a neustále pracujeme na ďalšom technologickom vývoji, aby sme čo najlepšie chránili Vaše údaje.


13 Deti

Deti by nám svoje osobné údaje nemali poskytovať bez súhlasu rodičov alebo opatrovníkov. Z tohto dôvodu by sme chceli zdôrazniť, že online aktivity detí musia vždy sprevádzať osoby poverené ich výchovou. Od detí nepožadujeme žiadne osobné informácie, nezhromažďujeme ich vedome a neposkytujeme ich neoprávnene tretej strane. Táto špeciálna ochrana je pre nás veľmi dôležitá.


14 Právo na informácie

Pre nás sú Vaše údaje dôležité! Máte právo od nás kedykoľvek požadovať informácie o osobných údajoch uložených k Vašej osobe. Na požiadanie Vás radi budeme informovať o internom uchovávaní a používaní Vašich údajov spoločnosťou GEZE. Na spracovanie Vašej požiadavky Vás preto žiadame, aby ste v tomto informačnom formulári uviedli potrebné údaje o Vašej osobe. Upozornenie: K žiadosti je potrebné priložiť kópiu dokladu totožnosti, ktorá nám pomôže, aby sme Vás ako osobu jednoznačne identifikovali, slúži tiež na zabránenie zneužitiu dát! Ak máte návrhy alebo otázky týkajúce sa spracovania Vašich osobných údajov, prosím, napíšte nám na Táto adresa je chránená pred robotmi nevyžiadanej pošty. Ak ju chcete vidieť, musíte mať povolený JavaScript. .

 

15 Zmeny a aktualizácie informovaného súhlasu k ochrane osobných údajov pre podnikovú
skupinu GEZE

Ďalší rozvoj internetu a našich webových stránok môže tiež ovplyvniť zaobchádzanie s osobnými údajmi. Preto si vyhradzujeme právo v budúcnosti tento informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre podnikovú skupinu GEZE zmeniť podľa platných právnych predpisov v oblasti ochrany údajov a v prípade potreby prispôsobiť tento dokument realite spracovania údajov. Preto Vám odporúčame, aby ste z času na čas navštívili našu stránku s cieľom informovať sa o aktualizáciách v tejto oblasti. Ak podniková skupina GEZE uvedie nové výrobky alebo služby, ak sa zmenia internetové postupy alebo ak dôjde k ďalšiemu rozvoju internetových technológií a technológií na spracovanie údajov, bude tento informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov pre podnikovú skupinu GEZE aktualizovaný
(stav k máju 2018). Najnovšia verzia bude vždy zverejnená na tomto mieste. Tým však nedochádza k automatickému rozšíreniu Vášho predchádzajúceho súhlasu o prípadne zmenené účely. Na to musíte explicitne opäť udeliť svoje súhlas.
GEZE formulár o ochrane osobných údajov

Súhlas s ochranou údajov pre podnikovú skupinu GEZE

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další info: GEZE GDPR GOOGLE